حوزه آموزش مسئول محتوا و كيفيت علمي تمام فعاليت هاي آموزش است. مسئوليت شناسائي نيازهاي آموزشي، انتخاب محتوا، روش ها و مطالب آموزشي به عهده حوزه آموزش می باشد. همچنین حوزه آموزش می بایست فعاليت هاي آموزش را همگام با سياست هاي اداره كل آموزش جامعه روانشناسی اجرا كند.این حوزه شيوه هاي متعدد آموزشي را بكار می گيرد تا امكان دستيابي به اهداف و نيازهاي آموزشي شناسايي شده (با توجه به مستندات) به بهترين شكل ممكن فراهم شده باشد.

شايسته است كميته آموزش متناسب با وسعت و پيچيدگي سازمان، هريك از بخش ها، اهداف آموزشي هر فعاليت و يا هر موضوع آموزشي را در قالب افعال قابل اندازه گيري تنظيم كند تا امكان اندازه گيري نتايج مورد انتظار از ميزان دانش يا مهارت كسب شده در پايان برنامه عملي گردد. این دوره های آموزشی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه سلامت روانی/اجتماعی برگزار می‌گردد.

♦♦ هدف از برگزاري دوره ها و کارگاه های آموزشی، ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان روانشناسی و مشاوره می باشد و اين دوره ها و کارگاه ها به منظور تأمين اهداف زير طراحي مي‌گردند:

برگزاري دوره ها یا کارگاه های آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره ها و کارگاه های مربوطه محروم مانده اند.

√ دوره ها و کارگاه های آموزشي كه شيوه هاي جديد روانشناسی را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و کارگاه ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند.