• استفاده از تجربیات و برنامه های کشورهای خارجی پیشرفته در زمینه ارتقاء سلامت روان
  • تلاش در جهت ایجاد زمینه همکاری با انجمن های علمی مرتبط، مراکز پژوهشی و دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی در زمینه سلامت روان
  • بهبود کیفیت پژوهش در زمینه سلامت روان به وسیله ارتباط با مراکز پژوهشی مرتبط
  • تلاش در جهت جذب همکاری های بین المللی در طرحها و پروژه ها