• تدوین سیاست ها، برنامه ها و پروژه های مربوط به حوزه پژوهش های سلامت روان
  • ترجمان دانش در حوزه مباحث و اقدامات پژوهشی مربوط به حوزه پژوهش های سلامت روان
  • همکاری در طراحی نظام ملی تحقیقات سلامت روانی اجتماعی کشور و تعیین سیاست ها و اولویت های آن
  • تولید شواهد علمی مستند در حوزه سلامت روانی اجتماعی
  • ایجاد سیستم شناسایی مشکلات و نیازهای واحدهای اجرایی و رفع آنها از طریق پژوهش های کاربردی
  • بهبود و توسعه همکاری های پژوهش محور در سطح  ملی و بین المللی
  • ایجاد آزمایشگاه های سلامت روان و داده کاوی و مدلسازی در حوزه سلامت روان
  • حمایت از فعالیت های پژوهشی کاربردی اعم از پایان نامه ها و تحقیقات، نشریات، مقالات و … در حوزه سلامت روانی اجتماعی
  • آینده پژوهی در حوزه پیشگیری و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی و  ارائه پیشنهاد