↵ هدف

 • هدف از برگزاری اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان روانشناسی و مشاوره است.

↵ تعريف دوره

• دوره کوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تامين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان روانشناسی و مشاوره و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي آنان، منتج به صدور گواهي شده ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد. طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته تا شش ماه است.

↵ تعریف کارگاه

• كارگاه يك برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب مهارت در موضوعي خاص به صورت عملي و با مشاركت تعداد محدودي شركت كننده برگزار مي‌ شود.

↵ شركت كنندگان

• شرکت­ کنندگان اين دوره ها، دانش آموختگان روانشناسی و مشاوره هستند.

↵ مشخصات دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي  شامل موارد ذيل مي شود

 • عنوان دوره
 • ضرورت و كاربرد دوره
 • طول مدت آموزش(طول مدت براساس محتوا تعيين می­شود)
 • شرايط فراگيران(كليه ويژگيهاي فراگيران،رشته تحصيلي و سوابق آموزشی آنان)
 • محل آموزش(محل فيزيكي آموزش بايد از امکانات لازم جهت رسيدن به اهداف دوره برخوردار باشد)
 • تقويم زمانی(شروع و اتمام دوره آزمون ورودی و زمان­بندی)
 • نحوه آموزش(شيوه هاي ياددهي، يادگيري مانند خواندن مقاله، جلسات سخنرانی، روش عملی و شبيه سازي، ارائه از طريق ويدئو، كامپيوتر، آموزش مجازی و…)
 • مسئول دوره آموزش و مدرسين دوره(دارا بودن شرایط مسئول دوره و مدرسين)
 • مقررات آموزشی(حضور و غياب،ساير مقررات آموزشي)
 • ظرفيت دوره (تعداد شركت كنندگان)
 • نحوه ارزيابي يادگيرندگان(آزمون تئوری، عملی، نمره قبولی و …)
 • شهريه(ميزان شهريه متناسب با برآورد هزينه دوره تعيين مي شود)

↵ محتواي دوره

• محتواي دوره شامل اهداف اختصاصي، توصيف كامل مراحل انجام مهارت و منابع علمي مي شود.

↵ محتوای کارگاه

• محتوای کارگاه شامل عناوین کلی، بایدهای یادگیری و در برخی برنامه ها، اهداف آموزشی می باشد.

↵ مراكز مجري

• سازمان بهزیستی کل کشور و مراکز تحت نظارت آنها، مجاز به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مي باشند. ساير مراكز مي توانند با همكاري سازمان بهزیستی کشور اقدام به برگزاري اين دوره ها نمايند. بديهي است در كليه موارد مسئوليت دوره به عهده سازمان بهزیستی کل کشور است.

↵ فرايند تأسيس و/يا برگزاري دوره

• سازمان بهزیستی کل کشور و مراکز تحت نظارت آن، می­توانند با رعايت مفاد آئين نامه، درخواست تاسيس و/يا برگزاری دوره نمايند.

ضوابط و برنامه تاسيس دوره به سازمان کل بهزیستی کشور و مراکز تحت نظارت آن، ارائه شده و پس از تائيد در اين سازمان، در مراكز واجد شرايط قابل اجرا خواهد بود.

درخواست برگزاري  دوره کوتاه مدت حرفه اي بايد حداقل ۳ ماه پيش ازبرگزاري دوره تكميل و به سازمان بهزیستی کل کشور/ مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور ارسال شود. صدور مجوز برگزاري دوره از اختيارات مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان سازمان بهزیستی کشور است.

↵ اختصاص امتيازآموزش

• دوره هاي كوتاه مدت مهارت حرفه اي  يكي از انواع برنامه هاي آموزش است كه به آن امتياز آموزش حرفه ای نيز تعلق مي گيرد. گواهي امتياز طبق ضوابط برنامه هاي آموزشی صادر مي شود.

↵ اعطاء گواهينامه دوره

• گواهي دوره كوتاه مدت حرفه اي بايد به تائيد سازمان بهزیستی کل کشور/ معاونت مشاوره و امور روانشناختی/ مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور رسد. اين گواهي حاوي طول دوره، محتواي آموزش و ميزان صلاحيت كسب شده خواهد بود. اين گواهي جايگزين مدرك رسمي دانشگاهي نمی شود و مشخصاً ارزش آموزش حرفه ای را دارد.

 

 

 جهت دریافت فایل آیین نامه کلیک کنید.