• آقای مهدی میرمحمدصادقی (معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)
  • آقای حسن زحمتکش (رئیس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان سازمان بهزیستی کشور)
  • خانم پگاه گودرزی (معاونت مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان سازمان بهزیستی کشور)
  • خانم سحر طاهرخانی (کارشناس حوزه اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت  بهزیستی کشور)
  • خانم منا معارف (کارشناس حوزه مطالعات و پژوهش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت  بهزیستی کشور)
  • خانم بهارک جهاندار (دبیر علمی کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت  بهزیستی کشور)
  • خانم الهام بابازاده (کارشناس حوزه ارتباطات و همکاری های ملی و بین المللی سلامت روانی اجتماعی مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت  بهزیستی کشور)
  • خانم پانته آ کریمی (کارشناس حوزه هماهنگی و اجرایی مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور)