• کمیته تخصصی آموزش و تولید محتوا
 • کمیته تخصصی مطالعات و پژوهش (تحقیق و توسعه)
 • کمیته تخصصی ارتباطات و همکاری های ملی و بین المللی سلامت روانی اجتماعی
 • کمیته تخصصی اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی
 • کمیته تخصصی مدیریت پروژه و ارزیابی عملکرد
 • کمیته تخصصی دیدبانی نظام سلامت روان کشور
 • کمیته تخصصی روان سنجی
 • کمیته تخصصی روان شناسی اسلامی
 • کمیته تخصصی روان شناسی اجتماعی
 • کمیته تخصصی روان شناسی ضربه و بحران
 • کمیته تخصصی روان شناسی رفتارهای اعتیادی
 • کمیته تخصصی روان تحلیلی
 • کمیته تخصصی ازدواج و خانواده
 • کمیته تخصصی سلامت روان و رسانه
 • کمیته تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمان
 • کمیته تخصصی روان شناسی کودک و نوجوان
 • کمیته تخصصی اخلاق و حقوق
 • کمیته تخصصی موضوعات جنسی
 • کمیته تخصصی خشم و خشونت
 • کمیته تخصصی تخلفات (ارزشیابی و نظارت / ساماندهی مراکز)
 • کمیته تخصصی روان شناسی مدرسه
 • کمیته تخصصی روان شناسی سالمندی
 • کمیته تخصصی رویکردهای نوین روان شناسی
 • کمیته تخصصی ارتباطات
 • کمیته تخصصی روان پزشکی