• برنامه ریزی جهت راه اندازی دوره ها و فعالیت های آموزشی منسجم و معتبر
  • اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی
  • تحول در مناسبات آموزشی حوزه شلامت روان
  • اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش
  • تدوین و استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی  
  • استخراج فرآیندهای  فعالیت های آموزشی
  • تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی آموزشی در حوزه سلامت روان
  • تهیه و تدوین محتوی آموزشی استاندارد، علمی و به روز
  • هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در آموزش های سلامت روان
  • طراحی و راه اندازی نظام آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران در کشور
  • شناخت و اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز (نیازسنجی آموزشی)