↵ مقدمه

  در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام مي‌گردد:

↵ هدف

هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان روانشناسی و مشاوره می باشد و اين دوره ها به منظور تأمين اهداف زير طراحي مي‌گردند:

 • برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعليگنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند.
 • دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد روانشناسی را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند.

↵ تعريف دوره

دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان روانشناسان و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي شود ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد.

↵ تعریف کارگاه

◊ كارگاه يك برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب مهارت در موضوعي خاص به صورت عملي و با مشاركت تعداد محدودي شركت كننده برگزار مي‌شود.

↵ طول دوره

◊ طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته معادل ۵۰  ساعت تا شش ماه معادل ۶۰۰ ساعت است ضروري است حداقل ۳۰%  ساعت دوره به صورت عملي برگزار گردد.

↵ طول کارگاه

◊ طول کارگاه بسته به محتوای آن از یک تا سه روز می باشد.

↵ ظرفيت دوره

 ظرفيت دوره حداكثر  ۵۰  نفر و با تائيد سازمان بهزیستی کل کشور مي باشد.

↵ ظرفیت کارگاه

◊ ظرفیت کارگاه حداقل ۱۵ نفر و حداكثر ۳۰ نفر می باشد.

↵ شرايط مسئول دوره كوتاه مدت (دبير علمي برنامه)

 1. عضو هيئت علمي دانشگاه/دانشكده و داراي مرتبه دانشياري يا استادي در تخصص مربوطه و یا به تائید آنان باشد.
 2. حداقل يك كارگاه عمومي آموزش روانشناسی يا كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي(با کسب حداقل نمره قبولی) گذرانده باشد.

♦ تبصره ۱- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد روانشناسی را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي  دانشگاهي گنجانيده نشده مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند ۱ و ۲ داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح  بوده و حداقل بمدت ۱ سال در آن رشته كار كرده باشد.

♦ تبصره ۲- دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن مهارت حرفه اي حداقل به مدت ۳  دوره جزو روشهاي جاري آن رشته  باشد و آمار مراجعین صحت آن را تائيد نمايند.

↵ حضور و غياب

انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم  گواهي منوط  به  شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود.

↵ حق ثبت نام

ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور تصويبو تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد.

↵ گواهينامه دوره  

جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي  برنامه امكان صدور دو نوع گواهي ميباشد.

¤ گواهي مهارت حرفه اي:

اين گواهي حاوي طول دوره، محتواي آموزشي و ميزان صلاحيت كسب شده خواهد  بود و صدور آن منوط به نوعي ارزيابي است كه مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور به انجام می رساند. گواهي صادر شده جايگزين مدرك رسمي دانشگاهي نبوده و صرفأ ارزش آموزش حرفه ای را خواهد داشت.

¤ گواهي شركت در دوره:

در صوت عدم قبولي شركت كنندگان در ارزيابي تعيين شده فقط گواهي شركت در دوره و امتياز آموزش به آنان تعلق مي گيرد.

↵ مراكز مجاز برگزار كننده دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي

الف_ اداره کل بهزیستی کشور

ب_ دانشگاهها / دانشكده هاي كشور

هر دانشگاه تنها در رشته تخصصي كه بر اساس تصويب شوراي گسترش دانشگاهها مجوز پذيرش و تربيت دانشجو، برگزاري دوره PhD و کارشناسی ارشد و كارشناسي (در رشته روانشناسی، مشاوره) را دارد و حداقل سه دوره فارغ التحصيل در آن رشته را تربيت كرده باشد مي تواند برنامه دوره  كوتاه مدت  حرفه اي آن رشته را برگزار نمايد.

ج- انجمن هاي علمي و  ساير مراكز مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش ميتوانند با همكاري سازمان بهزیستی کشوراقدام به برگزاري اين دوره ها نمايند.  بديهي است در كليه موارد مسئوليت دوره بعهده سازمان بهزیستی کل کشوراست و مجوز با تایید سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد.

↵ مراحل اخذ مجوز  تأسيس و يا برگزاري دوره از مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور

 • مراكز مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش ميتوانند با رعايت مفاد آئين نامه و طي مراحل ذيلدرخواست تأسيس يا برگزاري دوره را به اداره كل آموزش ارائه نمايند 
 • ارسال فرم پرسشنامه تكميل شده تأسيس دوره كوتاه مدت حرفه اي
 • ارسال فرم پرسشنامه تكميل شده مشخصات دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي
 • ارسال درخواست برگزاري دوره، منضم به مدارك اشاره شده در بندهاي ۱ و ۲ حداقل ۳ ماه قبل از برگزاري دوره كوتاه مدت مورد نظر به مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور.
 • مراكز مجاز ميتوانند به همراه درخواست تأسيس دوره، درخواست برگزاري ۳ دوره آموزش را نمايند. جهت اخذ مجوز دوره هاي بعدي لازم است مجددأ درخواست برگزاري دوره به مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور ارسال گردد.
 • بررسي مدارك ارسال شده در كميته تصويب دوره و تخصيص امتيازكه شامل اعضاء زير مي باشد:
 • مدیر گروه رشته تخصصي مورد نظر
 • سه نفر نماينده با انتخاب سازمان بهزیستی کشور
 • نماينده انجمن علمي رشته تخصصي مورد نظر
 • مدير حوزه آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور (رئيس جلسه)

∇Δ∇ ضمنأ حوزه آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور موظف است ظرف مدت يكماه پاسخ لازم را به درخواست كننده اعلام نمايد.

 ↵ نحوه تخصيص امتياز:

 امتياز دهي برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي بر طبق آئين نامه تخصيص امتياز مصوب خواهد بود.

 

جهت دریافت فایل دستور العمل اجرائي برنامه هاي آموزش حرفه ای روانشناسان کلیک کنید.