امروزه سیاست ها و برنامه های عمومی حاکی از اهمیت بحث سلامت روان در زندگی تک تک افراد جامعه است. چرا که بهبود سلامت روان برای کارکرد بهینه اعضای جامعه یک ضرورت است و این امر بدون اطلاع داشتن از دستاوردها و همکاری های ملی و بین المللی محقق نمی شود، در این راستا ماموریت این حوزه ترویج رشد آگاهی مردم از سلامت روان، پیشگیری از اختلالات روانی، حمایت و تلاش برای انجام بهترین مداخلات در کشور و ایجاد ارتباط با سایر کشورها و انجمن های فعال در این زمینه است. باتوجه به اهداف غایی و ماموریت مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور این بخش با ایجاد مشارکت علمی بین مراکز مرتبط داخل و خارج کشور و ایجاد شبکه های ارتباطی بین صاحب نظران و اساتید مطرح و همکاری های بین المللی و چندجانبه، با تدوین برنامه های فدراسیون سلامت روان و شناسایی انجمن های فعال در حوزه سلامت روانی اجتماعی به حل مسائل سلامت روان و در نهایت بهبود سلامت روانی اجتماعی کشور می پردازد.