دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام دروندادهاي اطلاعاتی و فرایندهاي موجود عمل می کند. دیده بانی به عنوان ابزاري سیاست محور، عمدتاً بر روي اطلاعات سودمند براي تصمیم گیري در حوزه سلامت روانی-اجتماعی و به طور خاص اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاري و تصمیم گیري سلامت روانی- اجتماعی با تکیه بر شواهد تمرکز دارد. به عبارت دیگر واحد ملی و سیاست محور است که رصد نظام مند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به سلامت روانی – اجتماعی همه مردم و علوم مرتبط با حوزه سلامت روانی-اجتماعی را بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه، تصمیم گیری و اجرای «کارآمد و مبتنی بر شواهد» حمایت کند.

دوره های فعالیت واحد دیده بانی نظام سلامت روانی-اجتماعی کشور 

√ گزارش های مروری سالانه سلامت روانی- اجتماعی در زمینه های خاص 

√ گزارش پیشرفت وضعیت شاخص های کلان سلامت روانی- اجتماعی دوره زمانی ۶ ماهه و یکساله

 گزارش های تحلیلی درباره سلامت روانی- اجتماعی برای مدیریت بحران وضعیت سلامت روانی اجتماعی کشور دوره زمانی یکساله

 گزارش های درخواستی بالاترین مراجع تصمیم گیری در نظام سلامت بر حسب مورد