کمیته پژوهش به منظور کمک به تولید دانش پیشرفته در عرصه سلامت روان، پاسخگویی به نیاز مردم، سیاستگذاران، مدیران و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت روان کشور برای تأمین، حفظ و ارتقای کلیه جنبه‌های سلامت روان فردی، خانوادگی و اجتماعی تأسیس شده است و تلاش دارد از طریق ایجاد هماهنگی بین پژوهشگران و کاربران تحقیقات سلامت روان سهم بسزایی در ارتقای سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور داشته باشد. چشم انداز واحد کمیته پژوهش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان این است که به یکی از مهمترین مراج علمی و پژوهشی روانشناسی و بهداشت روان در راستای ارتقای سطح سلامت روان جامعه در سطح کشور و خاورمیانه تبدیل گردد.