• خانم دکتر مریم رفیعی 
  • خانم بهارک جهاندار (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)
  • آقای مهدی میرمحمد صادقی (معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی)
  • آقای دکتر حسن زحمتکش (دکتری مدیریت دانش)
  • خانم رقیه جعفری (کارشناس برنامه ریزی و توسعه خدمات روانشناختی)
  • آقای دکتر کامران جعفری نژاد (کارشناس گروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی)