• سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و كاربرد شیوه‌‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعكاس‌ اهداف، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان، رسانه‌ها و جامعه‌
  • نوآوری، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌
  • ارائه مشاوره و همفکری با واحدهای مرکز در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر
  • برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی سازمان مافوق
  • تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت‌های روابط عمومی
  • پیگیری و انجام موارد انتشاراتی روابط عمومی نظیر بروشور، مجله، انواع لوح فشرده و …