اطلاع رسانی شاخه ای از فن آوری است که موضوعاتی مانند تولید اطلاعات، پردازش و مرتب سازی و سازماندهی اطلاعات، نشر اطلاعات به روش ساده و سریع سر و کار دارد. در این رابطه، هم به محتوای اطلاعات و هم به رسانه و رساننده اطلاعات توجه می شود. منظور از اطلاعات آن چیزی است که جامعه خدمت گیرنده نیاز دارد در زمان و مکان مشخص، از آن آگاهی یابد. یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها را رد نیل به هدفها یاری می دهد کیفیت رابطه آنها با افراد و موسساتی است که با آنها سروکار دارند و همچنین با افکار عمومی جامعه ای است که در آن به فعالیت مشغولند. هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شکل موثری گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر می باشد.

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور به منظور بهبود ارتباط موثر و کارآمد و اطلاع رسانی عموم از اخبار این مرکز و اطلاع رسانی از برگزاری کارگاه ها و همایش های مرتبط با سلامت روان، بارگذاری اخبار مرتبط با حوزه سلامت روان و مطالب آموزشی و پژوهشی اقدام به طراحی سایتی آموزشی کرده است. هدف مرکز از طراحی و استقرار سایت مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور www.rahbari-behzisti.com ایجاد زمینه ای مناسب برای استفاده از طرح ها و پژوهش های این مرکز که مرتبط با حوزه سلامت روان است می باشد.