• سیاست گذاری، برنامه ریزی و کنترل مستمر پروژه
  • شناسایی و تهیه فهرست فعالیت های عمده پروژه 
  • راهنمایی و هدایت جهت تهیه ساختار تفکیک پروژه 
  • بررسی، کنترل و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه 
  • بررسی و تحلیل علل تاخیرات، چاره جویی و رفع تنگناها