مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور با احداث دفتر مديريت‌ پروژه با هدف برنامه‌ ريزي و هدايت پروژه ها و طرح ها، از راه اجرای طرح ها و پروژه های مختلف، نقش موثری را در توسعه سلامت و روان كشور ايفا می كند. طرح‎ ها و پروژه ها در اين مرکز همچون چرخه هايی برای تحرك ماشين رشد و توسعه اقتصادی – فرهنگی -روانی – اجتماعی برای کشور به شمار می آيند.

شناخت يكايك منابع و اولويت آنها نسبت به يكديگر و استفاده بهينه از آنها موجب:

تسریع حرکت فرآیند توسعه 

دستیابی کامل و بهینه به هدف ها و آرمانهای تعیین شده 

نظام اجرایی سلامتی ساخت و روان کشور