این مرکز در نظر دارد با عمل به رسالت خود در مسیر دستیابی به جامعه تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور،به عنوان اصلی ترین مرجع و مشاور تامین شواهد علمی تصمیم گیرندگان سلامت روان در کشور و منطقه شناخته شود و از این طریق مجریان را در دستیابی به جامعه سالم یاری کند.