مرکز ملی راهبری توسعه سلامت روان کشور ،نهادی است که برای دیده بانی وضعیت سلامت روان کشور ،تولید و ترویج به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاست گذاران در امور سلامت روان و مشاوره در سطح ملی ایجاد شده است تا از طریق مدیریت فرآیند تولید شواهد ملی ،ایجاد مشارکت علمی بین مراکز مرتبط داخل و خارج کشور ،شبکه سازی و توانمند سازی محققان و سیاست گذاران به نیازهای نظام سلامت روان و اصلی ترین مخاطب خود (سازمان بهزیستی کشور) پاسخ دهد.محصولات این مرکز گزارش های تحقیقاتی و تحلیلی در حوزه نظام سلامت روان ،شواهد به کارگرفته شده در سیاست ها و نتایج آن ،گزارش سالانه وضع سلامت روان کشور و بانک های اطلاعاتی مرتبط است.