• طراحی و استقرار نظام دیدبانی شاخص های سلامت روان کشور
  • تدوین گزارش سالانه «دیدبانی سلامت روان»در موضوعات اولویت دار
  • گزارش سیمای سلامت روان کشور در مقاطع ۵ ساله
  • گزارش تحلیل اثر تحقیقات نظام سلامت روان بر ارتقای سلامت روانی-اجتماعی جامعه
  • طراحی و استقرار نظام «ارزیابی سریع»برای پاسخگویی به سوالات سیاست گذاران ارشد سازمان بهزیستی کشور
  • حمایت از انجام پروژه های پژوهشی ،مخصوصا طرح های کلان و استراتژیک ،در زمینه های سلامت روان
  • تبدیل نتایج تحقیقات به اقدامات عملی در بهینه سازی نظام نوین سلامت روان در کشور
  • ممیزی،اعتباربخشی و استانداردسازی مراکز مشاوره خدمات سلامت روان
  • پیاده سازی نظام نوین آموزشی در حوزه سلامت روان و مشاوره