مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه ا…

 پژوهشکده خانواده

 مرکز تحقیقات سلامت زنان فردا

 مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد

 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 مرکز تحقیقات ایدز ایران

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

♦ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

♦ مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان

 مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب‌های روانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی